4.2 Omvang restschuldfinanciering

  • De restschuldfinanciering mag niet meer bedragen dan de som van:

    a. de nog niet afgeloste hoofdsom van de lening, onder de voorwaarde dat het eventueel meeverbonden opbouwproduct als zekerheid word(t)(en) verpand aan de nieuwe lening voor de aankoop van de opvolgende woning. Indien deze verpanding niet plaats zal vinden, dien(t)(en) de afkoopwaarde(s) van deze zekerhe(i)d(en) alsnog in mindering te worden gebracht op de restschuld;
    b. de bedragen conform Artikel B12A, lid b. tot en met o. van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2020-2;
    c. 2% over de som van lid a. en b. voor bijkomende kosten.