3.2 Oversluiten van niet-NHG naar NHG

 • 3.2.1

  In de situatie dat de aanvrager in dezelfde woning blijft wonen en een nieuwe lening aanvraagt met een borgstelling in de zin van artikel 7:850 BW ter aflossing van de bestaande hypothecaire- of fiscale lening zonder een borgstelling die is verstrekt door een geldverstrekker, kan een borgstelling door een geldverstrekker worden verkregen. De nieuwe lening dient gebruikt te worden voor: 

  a. het af te lossen bedrag van de bestaande lening zonder een borgstelling; 
  b. de kosten die verband houden met het afsluiten van de nieuwe lening;
  c. de kosten die verband houden met de aflossing van de bestaande lening; 
  d. kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen (Norm 3.4.1); 
  e. relatiebeëindiging of erfopvolging (Norm 3.4.2); 
  f.  afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van de grond (Norm 3.4.3); en/of
  g. het verbeteren van de individuele klantsituatie (Norm 3.4.4). 

  De totale kosten voor a. & d. t/m g., mogen niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens.

 • 3.2.2

  Indien sprake is van een opbouwproduct (zie deel 1: definities) en de opgebouwde waarde hiervan wordt uiterlijk bij het passeren van de nieuwe lening afgelost op de hoofdsom, mag worden uitgegaan van de lagere hoofdsom.

 • 3.2.3

  De borgtochtprovisie wordt berekend over de gehele lening. Indien sprake is van een opgebouwde waarde (Norm 7.4) in een meeverbonden opbouwproduct (zie deel 1: definities) bij het afsluiten van de lening, dan hoeft er over de opgebouwde waarde geen borgtochtprovisie te worden betaald.  

 • 3.2.4

  De marktwaarde vrij van huur en gebruik volgens een taxatierapport (zie Norm 1.7) mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom  (zie Norm 1.6). Indien sprake is van kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen mag de marktwaarde na uitvoering niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom (zie Norm 1.6). 

 • 3.2.5

  De totale hoofdsom van de lening mag niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens (zie Norm 1.6).

 • 3.2.6

  De totale hoofdsom van de lening mag niet meer bedragen dan het van toepassing zijnde percentage van de waarde van de woning (zie Norm 5.1.2).

Voor het oversluiten van een lening zonder NHG naar een lening met NHG is Norm 3.2 van toepassing. Oversluiten kan alleen in combinatie met de redenen, zoals beschreven in Norm 3.2.1. 

Bij het oversluiten van een niet-NHG lening naar een lening met NHG mag de getaxeerde marktwaarde niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde gemiddelde koopsom. Met deze wijziging gaat de gemiddelde koopsom voor aankoop ook gelden voor oversluiten. Daarnaast is het niet verplicht om de bijkomende kosten van oversluiten mee te financieren. Het is toegestaan om deze kosten uit eigen middelen te voldoen, waardoor de kostengrens volledig kan worden benut voor de uitstaande lening.

Het is niet toegestaan om de nieuwe lening te toetsen op basis van beheercriteria.