1.2 Hardheidsclausule

  • 1.2.1

    De stichting kan in zeer uitzonderlijke gevallen afwijking toestaan van de Normen 2020-2 indien de gevolgen van handhaving ervan naar het oordeel van de stichting voor de aanvrager(s) onevenredige gevolgen zou hebben in verhouding tot het te dienen doel.

  • 1.2.2

    Een beroep op de hardheidsclausule kan door of namens de aanvrager(s) worden gedaan door middel van een gemotiveerd schriftelijk verzoek hiertoe, gericht aan de stichting.

Het uitgangspunt is dat door de aanvrager(s) moet worden voldaan aan de Normen 2020-2.

Er zijn echter situaties denkbaar waarbij het strikt naleven van een Norm, in verhouding tot het doel waarvoor de Norm is opgesteld, dusdanig nadelige gevolgen heeft voor de aanvrager(s) dat toepassing van de Norm in het specifieke geval onredelijk is.

Een beroep op de hardheidsclausule is uitsluitend mogelijk indien de aanvrager(s) de onredelijkheid van de afwijzing met bewijsstukken kan/kunnen aantonen. De stichting beoordeelt het beroep op de hardheidsclausule en de uitkomst hiervan wordt schriftelijk aan de indiener medegedeeld. Omdat het hierbij gaat om zeer specifieke en uiteenlopende situaties, is het niet mogelijk hiervan voorbeelden te geven.