2.4 Aankoop nieuwbouwwoning gebouwd in eigen beheer of zelfbouw

 • 2.4.1

  De kosten voor het verkrijgen in eigendom bestaan uit:
  a. waarde van de woning (zie deel 1: definities)
  b. een blijkens de koop-/aannemingsovereenkomst dan wel afzonderlijke overeenkomst overeengekomen eenmalige storting in een onderhoudsfonds ten behoeve van het (totale) toekomstig onderhoud van de woning;

 • 2.4.2

  De waarde van de nieuwbouwwoning mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom (zie Norm 1.6.1). De som van Norm 2.4.1 a. en b. mag niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens voor woningen (zie Norm 1.6.1).

 • 2.4.3

  Indien de grond reeds in eigendom is en de koopsom hiervan dus geen onderdeel uitmaakt van de koop-/aannemingssom, dient de som van Norm 2.4.1 a. te worden vermeerderd met de toenmalige koopsom van de grond conform de notariële akte van levering.

 • 2.4.4

  Voor alle meegefinancierde kosten geldt een depotverplichting (zie Artikel B5 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2018-2). Indien sprake is van inbreng van eigen middelen, dienen deze als eerste te worden aangewend voor de betaling van de eerste termijnen.

 • 2.4.5

  Voor een nieuwbouwwoning die wordt gebouwd in eigen beheer of door middel van zelfbouw is een opschortende voorwaarde van toepassing (zie Norm 1.12.1, sub a).

Indien men een stuk grond aankoopt waarop een woning staat die gesloopt gaat worden kan voor de te slopen woning geen lening met Nationale Hypotheek Garantie worden gekregen aangezien de sloop van de woning wordt beschouwd als het vrijgeven van zekerheden. Nationale Hypotheek Garantie is uitsluitend mogelijk voor de nieuw te bouwen woning en de kosten van de grond. Ook de sloopkosten van de oude woning kunnen niet worden meegefinancierd.