3.4 Aanvullende lening - relatiebeëindiging of erfopvolging

 • 3.4.1

  Indien sprake is van relatiebeëndiging of erfopvolging, is een aanvullende lening mogelijk onder de voorwaarde dat de notariële akte van levering ter uitvoering van de verdeling nog niet is ingeschreven in de openbare registers, en:

  a. dat de som van het aandeel van de aanvrager in de nog niet afgeloste hoofdsom van de bestaande hypothecaire lening(en) en het deel van de waarde van de woning dat door de aanvrager aan de vertrekkende partner of overige erfgenamen moet worden vergoed conform de notariële akte ter uitvoering van de verdeling niet meer bedraagt dan de marktwaarde, vrij van huur en gebruik;
  b. tot zekerheid voor de vordering(en) uit hoofde van de aanvullende lening een eerste dan wel tweede hypotheek en/of een eerste dan wel tweede pandrecht op de woning wordt gevestigd overeenkomstig Artikel A2, lid 2, van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2018-2;
  c. deze wordt afgesloten bij de geldverstrekker van de bestaande lening.

 • 3.4.2

  De aanvullende lening mag uitsluitend betrekking hebben op:

  a. het bedrag dat door de aanvrager aan de vertrekkende partner of overige erfgenamen voor de woning moet worden vergoed conform de notariële akte van levering ter uitvoering van de verdeling;
  b. de kosten van kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen (zie Norm 1.8.7, 1.9 en 1.10);
  c. de kosten van het bouwkundig rapport en/of het taxatierapport;
  d. de kosten van verwerving en financiering.

 • 3.4.3

  Indien de kosten vermeld in Norm 3.4.2 c. en d. op de datum bindend aanbod niet exact bekend zijn, mogen deze worden bepaald op basis van een redelijke inschatting.

 • 3.4.4

   De som van de nog niet afgeloste hoofdsom van de bestaande lening en de aanvullende lening mag niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens voor woningen (zie Norm 1.6.1). Indien sprake is van een woonwagen geldt de kostengrens voor woonwagens (zie Norm 1.6.2).

 • 3.4.5

  De borgstelling in de zin van artikel 7:850 BW van de Nationale Hypotheek Garantie is van toepassing op de aanvullende lening.

 • 3.4.6

  De borgtochtprovisie wordt berekend over de som van de restantschuld van de bestaande hypothecaire lening(en) en de aanvullende lening. Indien ten aanzien van de bestaande hypothecaire lening reeds sprake is van Nationale Hypotheek Garantie, wordt de borgtochtprovisie berekend over de aanvullende lening.

 • 3.4.7

  In de toetsing dient conform Norm 7.9 rekening te worden gehouden met de som van de bestaande lening en de aanvullende lening.

Deze Norm is bedoeld in geval er sprake is van meerdere eigenaren en waarbij het eigendom volledig wordt overgedragen aan de partij welke de woning gaat bewonen en de overige eigenaren dienen te worden uitgekocht. In de meeste gevallen betreft dit relatiebeëindiging of erfopvolging. Eventuele kosten i.v.m. successie- of schenkingsrechten bij erfopvolging vallen onder de kosten van verwerving en financiering.

Het is belangrijk dat de akte van verdeling, die is opgesteld door de notaris, nog niet is gepasseerd. Achtergrond hiervan is dat indien de akte reeds is gepasseerd het eigendom reeds is overgedragen en hiermee de mogelijkheid voor het verkrijgen van een lening met NHG is vervallen.

Het bedrag van de lopende lening en het bedrag dat voor de woning moet worden betaald aan de vertrekkende partner of erfgenamen mag niet meer bedragen dan de actuele marktwaarde van de woning.

Het is niet toegestaan de nieuwe lening te toetsen aan de hand van de beheercriteria.