3.3 Nieuwe lening - relatiebeëindiging of erfopvolging

 • 3.3.1

  Indien sprake is van relatiebeëindiging of erfopvolging, is een nieuwe hypothecaire en/of fiscale lening(en), mede ter aflossing van een bestaande lening mogelijk, mits de notariële akte van levering ter uitvoering van de verdeling nog niet is ingeschreven in de openbare registers. Onder nieuwe lening in verband met relatiebeëindiging wordt in deze Norm niet de situatie verstaan waarbij reeds sprake is van een verstrekte borgstelling en als gevolg van de relatiebeëindiging een nieuwe lening benodigd is in verband met de verdeling van de bestaande eigenwoningschuld. In die gevallen zijn de Beheercriteria (zie Deel 4: Beheercriteria) van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2018-2) van toepassing.

 • 3.3.2

  De lening mag uitsluitend betrekking hebben op:

  a. het aandeel van de aanvrager in de nog niet afgeloste hoofdsom van de bestaande hypothecaire en/of fiscale lening(en);
  b. het gedeelte van de waarde van de woning dat door de aanvrager aan de vertrekkende partner of overige erfgenamen moet worden vergoed conform de notariële akte van levering ter uitvoering van de verdeling;
  c. de kosten van kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen(zie Norm 1.8.7, 1.9 en 1.10); 
  d. de kosten van het bouwkundig rapport en/of het taxatierapport;
  e. de kosten in verband met de aflossing van de bestaande hypothecaire en/of fiscale lening(en);
  f. de kosten van verwerving en financiering.

 • 3.3.3

  De som van Norm 3.3.2 a. en b. mag niet meer bedragen dan de marktwaarde, vrij van huur en gebruik.

 • 3.3.4

  Indien de kosten vermeld in Norm 3.3.2 d., e. en f. op de datum bindend aanbod niet exact bekend zijn, mogen deze worden bepaald op basis van een redelijke inschatting.

 • 3.3.5

  De som van Norm 3.3.2 a. tot en met f. mag niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengren (zie Norm 1.6).

Deze Norm is bedoeld in geval er sprake is van meerdere eigenaren waarbij het eigendom volledig wordt overgedragen aan de partij welke de woning gaat bewonen en de overige eigenaren dienen te worden uitgekocht. In de meeste gevallen betreft dit relatiebeëindiging of erfopvolging.

Het toevoegen van een nieuwe partner (bijvoorbeeld omdat er extra inkomen benodigd is) is niet bezwaarlijk, de partner dient echter naast schuldenaar ook eigenaar en bewoner te worden. Voor het gedeelte dat de nieuwe partner verwerft in de eigendom kan ook overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Dit bedrag valt onder de kosten van verwerving en financiering net als de eventuele successie- of schenkingsrechten bij erfopvolging.

Het is belangrijk dat de akte van verdeling, die is opgesteld door de notaris, nog niet is gepasseerd. Achtergrond hiervan is dat indien de akte reeds is gepasseerd het eigendom reeds is overgedragen en hiermee de mogelijkheid voor het verkrijgen van een lening met NHG is vervallen.

Het bedrag van de lopende lening en het bedrag dat voor de woning moet worden betaald aan de vertrekkende partner of erfgenamen mag niet meer bedragen dan de actuele marktwaarde van de woning.