Woningbehoud of verkoop woning?

Vijf stappen voor snelle duidelijkheid

De vijf stappen voor snelle duidelijkheid over mogelijkheden NHG

Stap 1: afstemming tussen geldnemer en geldverstrekker
NHG verwacht van geldnemers dat zij altijd zo snel mogelijk contact opnemen met hun geldverstrekker, voordat zij definitief besluiten de woning in de verkoop te zetten. Ook als geldnemers denken de woning niet meer te kunnen betalen, omdat zij bijvoorbeeld gaan scheiden, blijken er namelijk relatief vaak mogelijkheden tot woningbehoud. Daarmee kan een verkoop met verlies worden voorkomen! Ook makelaars doen er goed aan hun klanten hierop te wijzen. En hypotheekadviseurs kunnen uiteraard een belangrijke rol spelen en namens de geldnemer met de geldverstrekker contact opnemen.

Stap 2: Beheertoets
Met geldverstrekkers is afgesproken dat in geval van relatiebeëindiging voor geldnemers in probleemsituaties altijd een Beheertoets wordt uitgevoerd. Als sprake is van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner dient de woonlastenfaciliteit (WLF-toets) te worden uitgevoerd. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of en in hoeverre de hypotheeklasten op basis van de actuele situatie betaalbaar zijn. De hypotheekadviseur kan de geldnemer helpen bij het aanleveren van de hiertoe noodzakelijke gegevens en documenten. Het is belangrijk in een vroeg stadium te weten of de hypotheek al dan niet betaalbaar is. Bij voldoende inkomen en/of vermogen is de verkoop namelijk vrijwillig en scheldt NHG een eventuele restschuld niet kwijt. Als blijkt dat er onvoldoende inkomen en vermogen is om de lening te betalen, dan komen geldnemers in aanmerking voor kwijtschelding van een eventuele restschuld. Zie hiervoor de voorwaarden die hieraan gesteld worden. Maar zelfs dan hoeft verkoop van de woning niet onvermijdelijk te zijn.

Stap 3: onderzoek naar woningbehoud
Want juist wanneer het inkomen onvoldoende blijkt te zijn om de maandlasten te blijven betalen, bieden veel geldverstrekkers oplossingen waardoor de hypotheek passend kan worden gemaakt . In de praktijk blijkt dat een groot deel van de geldnemers graag in de eigen woning blijft wonen, zeker als zij tijdig geïnformeerd worden over de mogelijkheden. NHG werkt hier graag aan mee en biedt in bepaalde gevallen aanvullende mogelijkheden waaronder de Haircut-regeling, om behoud van de woning mogelijk te maken. Hypotheekadviseurs kunnen geldnemers bij dit proces ondersteunen. Lees een verdere toelichting op de Haircut-regeling.

Stap 4: beperken restschuld
Als verkoop van de woning toch onvermijdelijk blijkt, is het belangrijk om de restschuld zo veel mogelijk te beperken. Ten eerste dienen geldnemers betalingsachterstanden te voorkomen en de woning in goede staat te houden. Met een makelaar wordt voor een verkoopstrategie gekozen om een optimale opbrengst van de woning te realiseren.

Stap 5: duidelijkheid over kwijtschelding
Een restschuld wordt door NHG aan de geldnemer kwijtgescholden als het inkomen en vermogen door een 'life event' (relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de partner) onvoldoende is om de hypotheeklasten te dragen. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde voor kwijtschelding dat de geldnemer meewerkt om het verlies zo laag mogelijk te houden. Lees meer over de kwijtscheldingsregeling, mede aan de hand van de diverse voorbeelden.