Wijzigen lening

NHG heeft als doel bij te dragen aan een gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit en het bevorderen van verantwoord lenen. NHG stimuleert daarom geldnemers en geldverstrekkers een hypothecaire lening te sluiten, die verantwoord en duurzaam is bij verstrekking en gedurende de looptijd. De Voorwaarden & Normen van NHG zijn daarvoor ingericht. 

Tijdens de beheerperiode zijn de betaalbaarheid van de lening en woningbehoud factoren van belang. Daarvoor kan het juist nodig zijn lasten van de lening te verlagen door bijvoorbeeld opbouwproducten (zoals spaarpolissen, levenpolissen of beleggingsovereenkomsten die verpand zijn aan de geldverstrekker) om te zetten en gebruik te maken van de ruimte om een groter deel aflossingsvrij te lenen. In ieder geval is actief klant- en leningbeheer gewenst. Meer informatie is te vinden bij Preventief en Intensief beheer.

Aanleidingen om de lening te wijzigen:

  • Meer zekerheid (annuïtaire hypotheek in plaats van een beleggingshypotheek) 
  • Lagere huidige marktrente 
  • Te hoge maandlasten 
  • Te lage opbrengst opbouwproduct (woekerpolis) 

Geldnemer dient zekerheden te behouden

De geldverstrekker is bevoegd om samen met de geldnemer een wijziging van de voorwaarden van de lening of een vervanging van de lening met NHG overeen te komen. Het voornaamste hierbij is dat de geldnemer zekerheden behoudt. Het is aan de betreffende hypotheekadviseur om de geldnemer vanuit zijn zorgplicht de beste oplossing te bieden en geldnemers te wijzen op mogelijke fiscale gevolgen. Een melding aan NHG is niet nodig en de geldnemer is geen borgtochtprovisie verschuldigd.

Voorwaarden

Indien de lening wordt gewijzigd strekt de borgtocht niet verder dan de oorspronkelijke borgtocht. Hierbij dient onder meer rekening te worden gehouden met Artikel B2 en B3 van de Beheeraspecten.

Als de geldverstrekker aan de geldnemer aanvullende financieringen zonder NHG wil verstrekken, dan is de geldverstrekker hiertoe bevoegd mits daarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de stichting. Mocht voor deze lening in de toekomst bij NHG een verliesdeclaratie worden ingediend, dan dient de geldverstrekker dit hierbij aannemelijk te maken.

Maximaal 50% aflossingsvrij
NHG staat het omzetten of vrijvallen van polissen toe op voorwaarde dat het aflossingsvrije deel van de lening na omzetting niet meer dan 50% van de oorspronkelijke waarde van de woning bedraagt. Als de lening na omzetting van de polis hieraan voldoet, hoeft het vrijgevallen kapitaal niet verplicht op de hoofdsom te worden afgelost. Alleen indien de geldverstrekker het noodzakelijk acht en dit in het belang is van de geldnemer, is het toegestaan de genoemde 50% te overschrijden. De geldverstrekker hoeft hiervoor geen toestemming aan NHG te vragen en ook geen melding van de omzetting te maken als de lening voldoet aan deze eis.