Relatiebeëindiging

Relatiebeëindiging is één van de meest voorkomende redenen om de woning te moeten verkopen. In veel gevallen is de lening namelijk op twee inkomens afgesloten. Valt vanwege de relatiebeëindiging één van de twee inkomens weg, dan is het inkomen van één van de partners vaak onvoldoende om de lasten van de lening te kunnen blijven dragen.

Toch blijkt regelmatig dat verkoop van de woning financieel niet noodzakelijk is. Als geldnemers een lening met NHG hebben afgesloten, is het daarom van belang hen goed te informeren over de mogelijkheden, hun rechten en plichten. De proceskaart relatiebeëindiging met NHG (pdf) geeft in één oogopslag de te nemen stappen, uitkomsten en mogelijkheden weer. Zie voor een verdere toelichting de informatie op deze pagina.

Twee mogelijke situaties 

  1. Eén van beiden wenst na een relatiebeëindiging in de woning te blijven wonen 
  2. Beiden wensen de woning te verkopen na de relatiebeëindiging

Doe in geval van relatiebeëindiging altijd een toets op betaalbaarheid

In beide bovenstaande situaties is het belangrijk de betaalbaarheid van de lening te bepalen (de Beheertoets).

Geldnemer wenst te blijven wonen
In dit geval dient de toets op betaalbaarheid uitgevoerd te worden om te bepalen of de lening (woningbehoud) duurzaam kan worden voortgezet. De vraag is of de betreffende geldnemer de lasten van de lening individueel kan dragen.

Beide partners wensen te verkopen
Geldnemers komen bij NHG in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld als er naast relatiebeëindiging (en andere voorwaarden: zie hiervoor kwijtscheldingsregeling) eveneens sprake is van een financiële noodzaak tot verkoop.

Indien één van beide geldnemers of beide geldnemers voldoende inkomen en/of vermogen heeft (hebben) om de lasten van de lening te blijven betalen, is voor NHG geen sprake van een financiële noodzaak tot verkoop. Bij een eventuele verkoop van de woning met verlies zal dan ook geen sprake zijn van een kwijtschelding van dit verlies. De restschuld zal door de geldnemers zelf moeten worden betaald of gefinancierd.

Wat betekent een positieve uitslag?

De Beheertoets wordt voor iedere geldnemer uitgevoerd. Een positieve toets uitslag betekent dat de lening na ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partner betaalbaar is voor de betreffende geldnemer.

Geldnemer wenst te blijven wonen
Als er geen bijzonderheden zijn die ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid in de weg staan, kan de geldverstrekker de benodigde vervolgstappen nemen en is woningbehoud mogelijk.

Beide partners wensen te verkopen
Er blijkt geen financiële noodzaak te zijn voor verkoop van de woning. Het is vanzelfsprekend aan de geldnemers om te beslissen of ze de woning toch willen verkopen. Een restschuld zal echter niet worden kwijtgescholden, omdat er geen financiële noodzaak is tot verkoop van de woning.

Ook in het geval de geldverstrekker geen ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid kan verlenen (door bijv. ongeoorloofde BKR-notering) en verkoop toch de uitkomst is, zal NHG niet overgaan tot kwijtschelding van de restschuld. Het is vanzelfsprekend van belang de geldnemers tijdig te informeren over de kwijtscheldingsregeling, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Ga naar de voorwaarden en het proces ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

De Beheertoets is een objectieve toets, waarin belangrijke elementen van duurzaamheid zijn meegenomen. Echter, de praktijk is weerbarstig. Vanzelfsprekend zullen sommige situaties zich ondanks een positieve toetsuitslag niet lenen voor woningbehoud, of juist wel ondanks een negatieve toetsuitslag. NHG verzoekt geldverstrekkers in deze situaties een onderbouwd voorstel altijd aan NHG voor te leggen. Maatwerk is in die gevallen geboden. NHG heeft hiervoor het formulier Uitzonderingsverzoek Beheersituaties ontwikkeld.

Bij een negatieve uitslag blijken er nog veel mogelijkheden voor woningbehoud

De Beheertoets wordt voor iedere geldnemer uitgevoerd. Een negatieve toetsuitslag betekent dat de lening na ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partner zonder verdere maatregelen niet betaalbaar is voor de betreffende geldnemer.

Geldnemer wenst te blijven wonen - Geldverstrekker onderzoekt mogelijkheden tot woningbehoud
Bij een negatieve uitslag onderzoekt de geldverstrekker eerst zelf de mogelijkheden tot woningbehoud. Geldverstrekkers hebben in veel gevallen mogelijkheden tot hun beschikking om de lening te herstructureren en daarmee een lagere maandlast te realiseren. Daarbij valt onder andere te denken aan een aanpassing van de rente, het meer aflossingsvrij maken van de lening en een verlenging van de looptijd. Hierdoor kan de lening voor één van de geldnemers betaalbaar worden gemaakt en kan verkoop worden vermeden.

NHG kan mogelijk ook een oplossing bieden
Ziet een geldverstrekker zelf geen mogelijkheden tot woningbehoud? Dan kan NHG mogelijk aanvullend helpen met een zogeheten Haircut. Een Haircut is een eenmalige deelaflossing door NHG op de lening. Hiermee worden de maandlasten lager, waardoor de lening weer betaalbaar wordt gemaakt voor één van de geldnemers. De beoordeling hiervan ligt volledig bij NHG. Als er mogelijkheden zijn voor de Haircut-regeling wordt in samenwerking tussen NHG en de geldverstrekker de oplossing voorgelegd aan de geldnemers.

Beide partners wensen te verkopen
Een negatieve toetsuitslag hoeft ook in deze situatie niet onherroepelijk te leiden tot een verkoop van de woning. Vaak zijn er oplossingen mogelijk waardoor de lening passend kan worden gemaakt bij de nieuwe inkomenssituatie. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de geldnemers toch graag in de eigen woning wil blijven wonen, zeker als zij tijdig worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Daarbij speelt vaak de wens om in de vertrouwde sociale omgeving te blijven wonen een grote rol, alsmede het voorkomen van een BKR-registratie die aan een verkoop met verlies (ook met NHG) verbonden is. Daarom is het belangrijk dat de geldverstrekker bij een negatieve toetsuitslag altijd in contact treedt met NHG om de mogelijkheden voor een Haircut te bezien.

Hier lees je meer over de kwijtscheldingsregeling bij een negatieve toets uitslag.