Woonlastenfaciliteit (WLF)

Tijdelijke vereenvoudiging aanvullende borgtocht
Gegeven de huidige marktomstandigheden past NHG deze faciliteit aan voor bestaande en nieuwe leningen met NHG, met als doel woningbehoud te realiseren voor klanten die als gevolg van de Coronacrisis in betalingsproblemen komen of zijn gekomen. 

Deze faciliteit kan tijdelijk toegepast worden zonder een betaalbaarheidstoets uit te voeren, en er kan niet alleen een aanvullende borgtocht verkregen worden voor betalingsachterstanden, maar ook voor de maandlasten van de hypotheek die niet door de klant kunnen worden betaald en waarvoor met de klant een betalingsregeling wordt getroffen.

Lees meer over de mogelijkheden, voorwaarden en vereisten > 

Woonlastenfaciliteit (WLF)
Is een geldnemer tijdelijk niet in staat om de hypotheek volledig te betalen als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van de partner? Dan is het van doorslaggevend belang dat de geldverstrekker de situatie zo snel mogelijk stabiliseert en het mogelijk maakt dat de geldnemer naar draagkracht blijft betalen.

Hiermee houdt de geldnemer zicht op een oplossing, omdat niet binnen onafzienbare tijd een onoverbrugbare achterstand is ontstaan. Dat kan de geldverstrekker op vele manieren mogelijk maken.

Aanvullend op de maatregelen van geldverstrekkers heeft NHG de Woonlastenfaciliteit (WLF) ter beschikking gesteld. De WLF houdt in dat de borgstelling verruimd wordt ter hoogte van de oplopende betalingsachterstanden. Hierdoor kan een geldnemer een moeilijke periode overbruggen, zodat de woning kan worden behouden.

Toetsing
Als de situatie van een geldnemer in aanmerking komt voor de WLF, toetst de geldverstrekker hoeveel op basis van het actuele inkomen maximaal aan hypotheeklasten kan worden betaald. De geldverstrekker bepaalt of én onder welke voorwaarden een geldnemer gebruik kan maken van deze overbruggingsmogelijkheid.

Het gedeelte dat wel kan worden betaald
Het gedeelte van de hypotheeklast dat de geldnemer nog wel kan betalen, dient de geldnemer nog steeds maandelijks te betalen. De hoogte van dit bedrag kan worden berekend met de Beheertoets op Mijn NHG.

Het gedeelte dat niet kan worden betaald
Het gedeelte van de hypotheeklasten dat niet meer kan worden betaald, mag de geldnemer laten oplopen tot maximaal 9% van de lening met NHG. Dit bedrag dient de geldnemer vanzelfsprekend in de toekomst weer terug te betalen aan de geldverstrekker.

Tijdelijke overbrugging
De WLF is een instrument om een tijdelijke situatie te overbruggen. Als er een nieuwe structurele situatie is ontstaan (de geldnemer heeft bijvoorbeeld weer nieuw werk gevonden) zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheid voor een terugbetalingsregeling voor de ontstane achterstanden.

De NHG-voorwaarden met betrekking tot de WLF staan hier beschreven.

Melden aan NHG
Indien gebruik wordt gemaakt van de WLF dient de geldverstrekker dit aan NHG te melden via het Meldingsformulier Woonlastenfaciliteit (xlsx). Zie www.nhg.nl/downloads