Haircut-regeling

Bij een structurele inkomensdaling kan de betaalbaarheid van de hypotheek in het gedrang komen. Van een structurele inkomensdaling kan sprake zijn in geval van arbeidsongeschiktheid, het overlijden van de partner, het verplicht inleveren op arbeidsinkomen of relatiebeëindiging.

Woningbehoud
Vaak blijken geldnemers na een dergelijke gebeurtenis de wens te hebben om in de woning te blijven wonen. Dit is natuurlijk geen probleem als er voldoende inkomen is om de maandelijkse hypotheeklasten te betalen. Maar ook als er onvoldoende inkomen is hoeft dit niet altijd een verkoop van de woning te betekenen. Veelal blijkt de geldverstrekker mogelijkheden te hebben de lening te herstructureren om deze weer betaalbaar te maken voor de geldnemer(s). Zijn de mogelijkheden van de geldverstrekker ontoereikend en ontstaat bij een eventuele verkoop van de woning een verlies (onderwaarde woning), dan onderzoekt NHG de mogelijkheden om de lening weer betaalbaar te maken. In dit laatste geval kan een geldnemer mogelijk in aanmerking komen voor de zogeheten Haircut.

Beoordelen betaalbaarheid / toetsing op inkomen en vermogen
Zo vroeg mogelijk toetst de geldverstrekker de betaalbaarheid aan de hand van de inkomens- en vermogenssituatie van de geldnemer. Voor de meest voorkomende situatie, relatiebeëindiging, heeft NHG de Beheertoets ontwikkeld. Voor alle andere situaties kan de WLF toets als uitgangspunt gehanteerd worden. Op basis van het inkomen, het vermogen, financiële verplichtingen en de Nibud-normen voor verantwoord lenen wordt de maximale maandlast voor de geldnemer(s) bepaald. Voor het proces rondom relatiebeëindiging is dat op deze pagina verder uitgewerkt.

Onvoldoende betaalbaarheid
Als sprake is van onvoldoende betaalbaarheid onderzoekt de geldverstrekker eerst zelf de mogelijkheden tot woningbehoud. Een geldverstrekker heeft namelijk een pallet aan mogelijkheden tot zijn beschikking om de lening te herstructureren en daarmee een lagere maandlast te realiseren. Hierdoor kan de lening voor (één van) de geldnemers betaalbaar worden gemaakt en kan verkoop worden vermeden.

De Haircut-regeling
Zien de geldnemer en geldverstrekker zelf geen mogelijkheden tot woningbehoud, dan kan NHG mogelijk aanvullend helpen met de zogeheten Haircut. Een Haircut is een eenmalige deelaflossing door NHG op de hypotheek. Hiermee worden de hypotheek- en maandlasten lager, waardoor de hypotheek weer betaalbaar wordt gemaakt. NHG vraagt de geldverstrekker contact op te nemen met NHG om gezamenlijk de mogelijkheden voor woningbehoud te onderzoeken.

De Haircut-regeling in de praktijk
Stel, de uitkomst van de Beheertoets is:

  • voor heer de Wit maximale maandlast € 800,- per maand
  • voor mevrouw de Zwart € 700,- per maand

Huidige lasten: € 935,- (€ 750,- rente en € 185,- premie voor opbouw hypothecaire geldlening)

Nieuwe lasten:
€ 885,- (rente en aflossing op de aflossingsvrije/ annuïteiten hypothecaire lening)

Een verschil van € 85,-. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid kan niet worden toegepast.

De Haircut
Eenmalige deelaflossing door NHG, waardoor maandlasten lager worden. Bruto maandlasten haalbaar van € 800,- (IV-toets) i.p.v. € 885,-.

Proceskaart relatiebeëindiging met NHG
Voor de meest voorkomende oorzaak, relatiebeëindiging, heeft NHG een standaardproces ingericht. Voor alle andere oorzaken, zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden partner zijn de mogelijkheden voor een Haircut ook aanwezig en worden dezelfde stappen gevolgd, maar dan is meer maatwerk vereist. Bekijk ter illustratie de proceskaart relatiebeëindiging met NHG (pdf).