Gedragslijn Intensief Beheer

NHG heeft een Gedragslijn Intensief Beheer (GIB) opgesteld, waarmee invulling wordt gegeven aan de beheeraspecten van de Voorwaarden en Normen in geval van betalingsachterstanden en calamiteiten gedurende de looptijd van de lening.

In de GIB staat welke meldingen en toestemmingsverzoeken de geldverstrekker dient te doen in de omschreven gevallen. Daarnaast staan er richtlijnen ten aanzien van het bijzonder beheer van leningen met NHG.

Dit stelt NHG in staat:

  • de portefeuille en specifieke dossiers te monitoren; 
  • haar belangen als borgsteller te bewaken. 

Bovendien geeft de GIB de geldverstrekker middelen die hij kan inzetten in het bijzonder beheer van leningen met NHG. Ook vermeldt de GIB de beheerkosten die NHG aan de geldverstrekker vergoedt bij indiening van een verliesdeclaratie.

Doel
Het doel van de GIB is een bijdrage leveren aan:

  • woningbehoud (voorkomen van gedwongen verkopen); 
  • en verliesbeperking waar verkoop noodzakelijk is. 

In samenwerking tussen de geldnemer, de geldverstrekker (en de tussenpersoon) en NHG blijkt heel veel mogelijk te zijn.

Downloads
De GIB is beschikbaar via de login-omgeving voor de geldverstrekker.