Preventief en intensief beheer

NHG volgt de ontwikkeling van preventief- en bijzonder beheer in de Nederlandse hypotheekmarkt op de voet en juicht de ontwikkelingen toe. Door investeringen in preventief- en bijzonder beheer blijken er steeds meer mogelijkheden te komen voor het tijdig stabiliseren van probleemsituaties en uiteindelijk voor woningbehoud. In samenwerking met geldverstrekkers ontwikkelt NHG beleid, hulplijnen en financiële tools die aanvullend op het beleid en inspanningen van geldverstrekkers bijdragen aan woningbehoud en verliesbeperking. De focus van NHG ligt op het voorkomen van onnodige verkopen met verlies en het bieden van alternatieven voor onvermijdelijke verkopen met verlies. Want onnodige verliezen zijn noch in het belang van de consument en de geldverstrekker, noch in het belang van NHG.

Als de betaalbaarheid van de hypotheek in het geding is, is het vanzelfsprekend in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de geldnemer zelf om hiervoor een oplossing te vinden. Daarnaast heeft ook de geldverstrekker vanuit zijn zorgplicht een belangrijke rol. Hij kan vaak het verschil maken met een goed ingericht preventief- en bijzonder beheer. NHG biedt graag aanvullend op de inspanningen van de geldnemer en geldverstrekker handvatten en ondersteuning bij de uitvoering en de verdere ontwikkeling daarvan.

Enerzijds heeft NHG richtlijnen opgesteld voor de beheerprocessen bij NHG-hypotheken. Daarmee kan zij monitoren en ondersteunen in preventief en bijzonder beheer situaties. Anderzijds kan NHG, aanvullend op de middelen van geldverstrekkers, financiële middelen en hulplijnen ter beschikking stellen voor het realiseren van woningbehoud en verliesbeperking. 

NHG heeft twee teams om deze ondersteuning en monitoring te verzorgen: Preventief Beheer en Intensief Beheer.

NHG Preventief Beheer
Vanzelfsprekend vraagt preventief beheer vaak om maatwerkoplossingen. De geldverstrekker is vrij in het toepassen van diverse oplossingen zonder een bijdrage van NHG of afstemming met NHG. NHG verlangt wel van de geldverstrekker dat zo snel mogelijk na signalering alles wordt gedaan de ontstane situatie van de geldnemer te stabiliseren, betalingsachterstanden te beperken en de geldnemer te begeleiden bij het realiseren van een structurele oplossing.

NHG Preventief Beheer voorziet ondersteuning op leningen met NHG waarbij als gevolg van een life event (relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden) een om financiële redenen gedwongen verkoop van de woning dreigt met aanspraak op de borgstelling. Hierbij valt te denken aan:

  • De Woonlastenfaciliteit: een regeling bij tijdelijke inkomensdaling waarbij de geldnemer de maandlasten naar draagkracht blijft betalen en NHG aanvullend borg staat voor de betalingsachterstand./li>
  • De Haircut-regeling: een regeling bij structurele inkomensdaling waarbij NHG een deelaflossing op de hoofdsom doet zodat de maandlasten weer betaalbaar worden.

Ook indien een geldverstrekker in andere situaties of voor andere oplossingen ondersteuning nodig heeft van NHG kan met het team van Preventief Beheer contact opgenomen worden.

NHG Preventief Beheer kan op grond van de NHG-borgstelling en uit oogpunt van verliesbeperking aan zowel de geldverstrekker als de geldnemer mogelijk aanvullende middelen ter beschikking stellen om woningbehoud te realiseren.

NHG Intensief Beheer
Ook wanneer consumenten in een bijzonder beheer situatie terecht zijn gekomen is door adequate ondersteuning geregeld woningbehoud te realiseren en zeker de restschuld te beperken. NHG ondersteunt geldverstrekkers waar nodig en mogelijk bij het realiseren van deze doelen. Samen met geldverstrekkers richt NHG Intensief Beheer zich op leningen waarbij als gevolg van opgelopen betalingsachterstanden of calamiteiten een gedwongen verkoop van de woning dreigt met aanspraak op de borgstelling.

Ten behoeve van een goede samenwerking heeft NHG richtlijnen opgesteld welke zijn vastgelegd in de Gedragslijn Intensief Beheer. Deze gedragslijn is opgesteld om de doelen woningbehoud en verliesbeperking te realiseren. Lees meer over de Gedragslijn Intensief Beheer.

NHG heeft de richtlijnen ontwikkeld om te kunnen monitoren en ondersteunen. NHG Intensief Beheer verwerkt de meldingen en beoordeelt de toestemmingsverzoeken. Daarnaast stelt NHG Intensief Beheer de geldverstrekker, ter aanvulling op zijn eigen bijzonder beheer, middelen en diensten ter beschikking voor woningbehoud en verliesbeperking:

  • Bemiddeling en interventie: contactherstel tussen geldnemer en geldverstrekker
  • Budgetcoach: begeleiding van de geldnemer in het op orde krijgen van zijn financiën
  • Jobcoach: een dienst bedoeld voor geldnemers die na ontslag hulp nodig hebben bij hun zoektocht naar een nieuwe dienstbetrekking.
  • Financiële middelen: vergoeding van niet-reguliere en niet in de Gedragslijn Intensief Beheer genoemde beheerkosten.
  • Uitzondering op de borgstelling: een oplossing op voorstel van de geldverstrekker waarbij hij NHG verzoekt om een afwijking op de regelgeving toe te staan ten behoeve van woningbehoud.
  • Makelaarsdesk: gedwongen verkoop van de woning door NHG