Rekenvoorbeelden EBV

Algemeen

In het algemeen geldt voor de maximale lening op basis van LTV de volgende berekening:

100% van de marktwaarde vóór uitvoering EBV 

Kosten EBV +

Maximale lening op basis van LTV*

* mits deze lening niet meer bedraagt dan 106% van de waarde van de woning na verbouwing

 

Wanneer alleen EBV worden getroffen, dan is de marktwaarde vóór uitvoering van EBV bekend. Deze waarde staat in het taxatierapport vermeld als marktwaarde. In rekenvoorbeeld 1 is uitgewerkt hoe in dat geval de maximale lening op basis van LTV berekend kan worden.

In het geval van een combinatie van een reguliere verbouwing en EBV, staat de marktwaarde vóór uitvoering van EBV meestal niet vermeld in het taxatierapport. In dat geval mag deze berekend worden door aan te nemen dat de waardevermeerdering van de woning als gevolg van EBV, naar rato van kosten, evenredig is met de totale waardevermeerdering van de woning als gevolg van de reguliere verbouwing en EBV. Zie hiervoor rekenvoorbeeld 2.

 

Rekenvoorbeeld 1

Marktwaarde € 200.000
Kosten reguliere verbouwing € 0
Kosten EBV € 8.000
Marktwaarde na verbouwing € 205.000

Maximaal toegestane lening (LTV):   € 208.000


Rekenvoorbeeld 2: verbouwen en EBV

Marktwaarde  € 200.000
Kosten reguliere verbouwing € 12.000
Kosten EBV  € 8.000
Marktwaarde na verbouwing (EBV en reguliere verbouwing)  € 210.000
Marktwaarde vóór uitvoering EBV is onbekend

Maximaal toegestane lening (LTV):  € 214.000

Download het rekenvoorbeeld van voorbeeld 2

Toelichting rekenvoorbeeld 2

 • De woningwaardestijging door reguliere verbouwing naar rato van kosten is:
  (kosten reguliere verbouwing /(kosten EBV + kosten reguliere verbouwing)) x waardestijging   =
  (€ 12.000 / (€ 8.000 + € 12.000)) x (€ 210.000 - € 200.000) = € 6.000
 • De berekende marktwaarde vóór uitvoering EBV is:
  marktwaarde + woningwaardestijging door reguliere verbouwing =
  € 200.000 + € 6.000 = € 206.000
 • De maximaal toegestane lening is 100% van marktwaarde vóór uitvoering EBV plus kosten EBV =
  € 206.000 + € 8.000 = € 214.000