Meefinancieren restschuld

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk een restschuld, die is ontstaan uit een lening met NHG, mee te financieren in een nieuwe lening met NHG. Deze regeling is een tijdelijke crisismaatregel. De regeling is erop gericht om de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen door meer mogelijkheden voor de financiering van restschulden te bieden.

De overheid heeft aan de crisismaatregel een tijdelijke hypotheekrenteaftrek voor restschuldfinancieringen toegevoegd. De hypotheekrenteaftrek is echter voor verkopen met restschuld vanaf 1 januari 2018 niet meer aan de orde, waardoor het Box 3 leningen zijn geworden. Ondanks het feit dat er geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk is voor restschuldfinancieringen na 1 januari 2018, is NHG van mening dat er nog steeds behoefte bestaat aan de restschuldfinancieringen en daarom zijn deze leningen ook in 2020 nog mogelijk met NHG.

Belangrijkste voorwaarden

Uiteraard is één van de voorwaarden dat het inkomen voldoende is om de nieuwe hypotheek, inclusief de restschuld, te kunnen dragen. Verder zijn de belangrijkste voorwaarden voor een restschuldfinanciering met NHG: 

  • De restschuld komt voort uit een lening met NHG.
  • De borgstelling strekt tot de actuele kostengrens voor NHG. Als een deel van de restschuld boven de kostengrens uitkomt, kan de geldverstrekker dit deel meefinancieren in een aanvullende lening zonder NHG (geldverstrekkers voeren hun eigen beleid).
  • Bij de beoordeling van de lening zijn de gangbare acceptatiecriteria van toepassing. Zo mag het deel van de lening dat nodig is voor de aankoop van de nieuwe woning niet hoger zijn dan 100% van de waarde van de woning. Uitzondering is dat de restschuld bij de berekening van de lening ten opzichte van de waarde van de woning (LTV) buiten beschouwing mag worden gelaten; de gehele lening moet uiteraard wel passend zijn bij het inkomen.
  • Er wordt borgtochtprovisie berekend over de lening voor zover die onder de borgstelling valt. Over een eventueel leningdeel dat buiten de borgstelling valt (omdat het boven de kostengrens uitkomt), hoeft geen borgtochtprovisie te worden betaald.
  • Voor restschuldfinanciering met NHG geldt hetzelfde tarief als voor reguliere NHG-hypotheken.
  • De restschuld is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De adviseur en de geldverstrekker dienen hiermee vanuit hun zorgplicht rekening te houden bij de bepaling van de maximale lening en de looptijd van de lening(delen).
  • NHG kan pas worden verstrekt als de oude woning verkocht is. Hiermee wordt voorkomen dat geldnemers door dubbele woonlasten in een kwetsbare positie komen.
  • Na verkoop van de oude woning wordt de restschuld gedurende maximaal één jaar vastgehouden door de geldverstrekker; het is aan de geldverstrekker en de geldnemer om afspraken te maken hoe gedurende deze periode met deze schuld wordt omgegaan.
  • De geldverstrekker dient géén verliesdeclaratie in, maar doet wel een melding potentieel verlies via het mutatieformulier garanties.
  • Mocht er na één jaar geen financiering tot stand zijn gekomen, dient de geldvertrekker alsnog een verliesdeclaratie in.

Belangrijk is dat geldnemers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en beperkingen van restschuldfinanciering met NHG voordat zij hun woning verkopen. Niet in alle gevallen zal restschuldfinanciering mogelijk zijn.