Rekenregels

Het UWV verzekeringsbericht is de informatiebron, maar het zijn de rekenregels die hierop toegepast worden die de Inkomensbepaling Loondienst mogelijk maakt. De rekenregels zijn de afgelopen jaren in een pilot uitgewerkt, in de praktijk toegepast en doorontwikkeld.

Zekerheid vooraf

NHG is betrokken geweest bij die ontwikkeling en de juiste verwerking ervan in een door ons goedgekeurde rekentool, die staat op www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst. De uitkomst van deze rekentool zal dus altijd leidend zijn voor de beoordeling door NHG. NHG beoordeelt bij een verliesdeclaratie daarom of het inkomen -dat door de geldverstrekker is geaccepteerd op basis van een Inkomensbepaling Loondienst- in ieder geval binnen de uitkomst van deze rekentool is gebleven.

Als de rekentool wordt gebruikt geeft NHG een geldverstrekker zekerheid vooraf over het inkomen, dit betekent dat het inkomen niet meer ter discussie wordt gesteld bij een verliesdeclaratie. Die zekerheid betreft de borgstelling (relatie NHG-geldverstrekker) en zegt dus niets over de vraag of NHG de verstrekte lening met deze inkomensmethode in een specifieke situatie ook verantwoord vindt. Dit blijft een verantwoordelijkheid van de adviseur/geldverstrekker.

Uitgangspunt

Uitgangssituatie bij de berekening is het inkomen als gemiddelde over de afgelopen 36 maanden, gemaximeerd op het SV-loon van de laatste 12 maanden (waarbij excessieve inkomenspieken niet worden meegenomen). Maar op deze uitgangssituatie zijn ook uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de hypotheekaanvrager meer dan 24 maanden bij één en dezelfde werkgever werkt, óf wanneer er een bewijs van vast dienstverband is.

De beleids- en rekenregels zijn het resultaat van 4 jaar onderzoek en doorontwikkeling. Dit heeft geleid tot een geavanceerde rekenset waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met incidentele (hoge) extra inkomsten, excessieve inkomenspieken en recente vermindering van het aantal gewerkte uren.

De complete set beleids- en rekenregels vind je hier.

Bewaking en onderhoud

De rekenregels worden gemonitord door de deelnemende partijen en daar waar nodig periodiek bijgesteld of verfijnd. Deze processen worden geborgd in een zorgvuldig governancebeleid.