Nieuwe of aanvullende lening

Een nieuwe of aanvullende lening met NHG is mogelijk als sprake is van kwaliteitsverbetering, relatiebeëindiging of erfopvolging  en afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van de grond.

Kwaliteitsverbetering

NHG wil bijdragen aan een duurzame kwaliteit, en daarmee het behoud van de waarde van eigen woningen in Nederland. Daarom is het mogelijk een aanvullende lening voor een verbouwing, kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende maatregelen af te sluiten. Dit is ook mogelijk als op de oorspronkelijk lening geen NHG van kracht is. 

Voor kwaliteitsverbetering gelden onder andere de volgende voorwaarden. De volledige voorwaarden vindt u terug in Norm 1.9 en 3.1

  • Er moet een taxatierapport zijn waarin de marktwaarde van de woning voor én na de kwaliteitsverbetering wordt vermeld. Dit dient te blijken uit het taxatierapport of een bouwkundig rapport.
  • Het totaalbedrag van de bestaande hypotheek + de aanvullende lening + bijkomende kosten mogen niet hoger zijn dan de marktwaarde van de woning na verbouwing. Dit totaal bedrag mag niet meer bedragen dan de NHG-kostengrens.
  • Als de lening lager is dan de marktwaarde van de woning voor uitvoering van de kwaliteitsverbetering , dan kan de bestaande lening + de aanvullende lening + bijkomende kosten tot maximaal de waarde na verbouwing met NHG worden gefinancierd. Dit totaalbedrag mag niet meer bedragen dan de NHG-kostengrens.
  • Als de bestaande lening hoger is dan de marktwaarde van de woning voor uitvoering van de kwaliteitsverbetering, dient de geldnemer dit verschil af te lossen uit eigen middelen of uit een financiering zonder NHG. Indien het verschil wordt gefinancierd, dient deze last getoetst te worden als een overige financiële verplichting.
  • De totale kosten van de kwaliteitsverbetering moeten volledig in depot (bewaring) worden gehouden.
  • Het oversluiten van een lening is alleen mogelijk voor toekomstige kwaliteitsverbeteringen van de woning. Hiertoe kunnen alleen nota’s die na de aanvraagdatum van de lening zijn uitgebracht in de financiering worden meegenomen.

Relatiebeëindiging of erfopvolging

Ook bij relatiebeëindiging of erfopvolging is een nieuwe of aanvullende lening met NHG mogelijk.

  • Is er sprake van relatiebeëindiging, waarbij het eigendom volledig wordt overgedragen aan degene die in de woning blijft wonen? Dan kan het zijn dat de vertrekkende partij moet worden uitgekocht.
  • Is er sprake van erfopvolging? Dan kan het zijn dat de erfgenaam die de woning betrekt, de andere erfgenaam/erfgenamen moet uitkopen.

Het bedrag van de nog niet afgeloste lening en het bedrag dat voor de woning moet worden betaald aan de vertrekkende partner of erfgenamen mag gezamenlijk niet meer bedragen dan de actuele marktwaarde van de woning. De volledige voorwaarden vind je terug in Norm 3.3 en 3.4.

Afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van de grond

Een nieuwe of aanvullende lening, deels ter aflossing van een bestaande lening, is mogelijk bij de afkoop van erfpachtcanonverplichtingen of bij het verkrijgen van het recht van volle eigendom van de grond.

Als de lening wordt afgesloten voor het afkopen van de erfpachtcanon mag de resterende duur van de erfpachtovereenkomst niet korter zijn dan de duur van de lening. Tenzij uit de erfpachtovereenkomst blijkt dat - als de erfpachtovereenkomst niet wordt verlengd - een passende vergoeding voor de opstallen wordt gegeven. De betaling van deze passende vergoeding is bij wet geregeld voor erfpachtovereenkomsten die vanaf 1 januari 1992 zijn aangegaan.