Nieuws

Voorgenomen aanpassing Achtervangovereenkomst tussen Rijk en WEW - 17-12-2013

In het kader van het Rijksgarantiebeleid hecht het Kabinet eraan dat bij garantieregelingen waarbij het Rijk risico’s loopt, sprake is van een risicovergoeding. Dit geldt ook voor de achtervang van het Rijk met betrekking tot de Nationale Hypotheekgarantie. 

Teneinde een risicovergoeding in het kader van de rijksachtervang ten aanzien van de Nationale Hypotheek Garantie mogelijk te maken is het noodzakelijk de achtervangovereenkomst tussen de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en het Rijk aan te passen. Daarbij geldt bovendien dat een aanpassing van de achtervangovereenkomst niet eerder kan plaatsvinden dan een jaar nadat de desbetreffende aanpassing is aangekondigd in de Staatscourant. 

De desbetreffende aanpassing van de achtervangovereenkomst tussen het Rijk en het WEW is op 16 december 2013 aangekondigd in de Staatcourant. Deze aankondiging maakt het mogelijk de achtervangovereenkomst tussen het WEW en het Rijk per 1 januari 2015 zodanig aan te passen dat vanaf die datum sprake kan zijn van een vergoeding voor het risico van de achtervang van het Rijk. 

Tussen het WEW en het Rijk is overeengekomen dat de door het WEW te betalen vergoeding voor het risico van de achtervang van het Rijk per 1 januari 2015 voor nieuwe garanties wordt vastgesteld op 0,15% van de lening. De door het WEW te betalen vergoeding zal door het Rijk worden toegevoegd aan een reserve op de balans van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, welke is bedoeld om eventuele schades van NHG leningen op te vangen alvorens de achtervang van het Rijk en de gemeenten wordt aangesproken. 

De door het WEW te betalen vergoeding van 0,15% zal onderdeel uitmaken van de aan de consument in rekening te brengen borgtochtprovisie.

Theme picker