Nieuws

Persbericht: voorlopige NHG-jaarcijfers 2012 - 17-1-2013

In 2012 hebben in totaal 93.700 huishoudens 2011 (97.500) de aankoop van een woning gefinancierd met NHG. In 2012 heeft binnen de NHG-kostengrens (€ 320.000) ongeveer 90% van de kopers gekozen voor een lening met NHG. In deze onzekere economische omstandigheden kiezen kopers dus massaal voor de mogelijkheid met NHG veilig en verantwoord te lenen. 

Woningverbetering met een derde gedaald
Het aantal nieuwe garanties voor woningverbetering is met ongeveer een derde afgenomen van 32.800 in 2011 naar 22.100 in 2012. Deze dramatische daling is het gevolg van het feit dat woningverbetering, waaronder achterstallig onderhoud en energiebesparing, niet meer volledig kan worden meegefinancierd.

“De nieuwe hypotheekregels leiden ertoe dat ongeveer 40% van de investering uit eigen spaargeld moet worden betaald” stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van Nationale Hypotheek Garantie. “Door het ontbreken van voldoende eigen geld zullen veel eigenaren-bewoners moeten afzien van woningverbetering. Dat is slecht voor de ontwikkeling van de kwaliteit en duurzaamheid van het particuliere eigenwoningbezit.” 

Toename verliezen conform verwachting
In 2012 hebben in totaal 3.549 huishoudens (2011: 2.004) vanwege een gedwongen verkoop een beroep gedaan op NHG. Deze forse toename is conform de verwachtingen en laat zich met name verklaren door de aanhoudende daling van woningprijzen. Dit verhoogt immers de kans dat bij verkoop de opbrengst van een woning lager is dan de resterende hypothecaire lening. Daarnaast is voor een deel sprake van een volume-effect, vanwege het feit dat de afgelopen jaren meer leningen met NHG zijn verstrekt. Relatiebeëindiging (61%) en werkloosheid (16%) waren ook in 2012 de belangrijkste oorzaken van de gedwongen verkoop. 

Ondanks de gedaalde huizenprijzen ligt in 2012 het gemiddelde verlies per woning (circa € 34.000) op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dit is mede het gevolg van het NHG-beleid waarin bij gedwongen verkoop samen met de geldgevers een onderhandse verkoop wordt bevorderd in plaats van verkoop via de veiling. Doel hiervan is het verhogen van de opbrengst van de woning en daarmee beperking van de restschuld. In 2012 vond nog slechts 13% van de verkopen plaats via de veiling. In 2011 was dat nog 25%. 

“We hebben in 2012 een record aantal restschulden moeten overnemen.” aldus Karel Schiffer. “Hiermee heeft NHG in 2012 meer dan ooit haar meerwaarde aangetoond als institutioneel vangnet voor de risico’s van de financiering van het eigenwoningbezit”.

Waarborgfonds op peil
Het garantievermogen van het waarborgfonds is in 2012 met € 53 miljoen gestegen tot € 782 miljoen. De hogere verliezen over 2012 zijn dus ruimschoots gecompenseerd door de premie-inkomsten voor nieuwe garanties. Hierdoor is het weerstandsvermogen op peil gebleven. 

Voor 2013 wordt rekening gehouden met een verdere toename van het aantal verliesdeclaraties en een afname van het aantal nieuwe garanties. Per saldo is de prognose dat, mede door de premieverhoging vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe garanties (van 0,70% naar 0,85%), ook in 2013 sprake zal zijn van een positief resultaat voor het waarborgfonds. Aanspraken op de achtervangfunctie worden niet verwacht. 

NHG
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor de financiering van het eigen woningbezit in Nederland. Het WEW verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Indien de woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst is lager dan de hypotheekschuld, betaalt het WEW de restschuld aan de geldgever. De consument heeft ook het voordeel van een lagere rente. Dit voordeel kan oplopen tot 0,6%. 

Het WEW staat borg voor de hypothecaire leningen van ongeveer 1 miljoen huishoudens.


Noot aan redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Communicatie, via telefoonnummer 06 -17 64 87 51 of stuur een e-mail naar communicatie@nhg.nl. Bijlage: Kwartaalbericht 4e kwartaal 2012 (voorlopige jaarcijfers) Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Documents to download