Missie en strategie

Missie 

NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten in kwetsbare situaties, ook wanneer de macro-economische situatie ongunstig is. Wij bieden consumenten hiervoor (1) toegang tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning, (2) hulp bij beheer en behoud van de woning en (3) een vangnet in kwetsbare situaties. Dit doen we vanuit het belang van de consument. 

Deze missie is tot stand gekomen na consultatie van belangrijke stakeholders van NHG en vormt een goede afspiegeling van de doelen die NHG nastreef en de middelen die NHG hiervoor aanwendt. De missie sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt en in het woningmarktbeleid. 

NHG richt zich sinds enkele jaren op het ontwikkelen van hypotheekoplossingen voor kwetsbare groepen, rond actuele thema’s, zoals voor consumenten met een flexibel arbeidscontract of inkomen uit een kleine onderneming. Daarmee beoogt NHG de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten, ook voor consumenten die op grotere afstand van de woningmarkt zijn komen te staan.

Deze statutaire doelstelling vormt in samenhang met het overheidsbeleid, alsmede de actuele ontwikkelingen op de koopwoning- en hypotheekmarkt, de basis voor de strategie van de stichting. 

Deze bijzondere positie van de stichting tussen markt en overheid stelt de stichting, met het oog op een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement, in staat adequaat te reageren op actuele ontwikkelingen in de koopwoning- en hypotheekmarkt.


 

Strategie 

De stichting streeft ernaar dat op basis van keuzevrijheid zo veel mogelijk huishoudens binnen het bereik van de stichting (lees: kostengrens) de aankoop en/of verbetering van de kwaliteit van de woning kunnen financieren met een voordelige, veilige en verantwoorde lening met NHG. 

Teneinde het draagvlak voor de stichting ook voor de langere termijn te waarborgen, is de strategie van de stichting gericht op: 

  • het behoud van de achtervangfunctie van de overheid; 
  • het waarborgen van de continuïteit van de stichting en haar instrumentarium. 

De kwaliteit van de borgstelling jegens de geldgevers alsmede de efficiëntie van de uitvoeringspraktijk van de NHG zijn van doorslaggevende betekenis voor de resultaten en het maatschappelijk rendement van de stichting.

In de borgstellingsconstructie ligt immers besloten dat de voordelen van de borgstelling voor de geldgevers bepalend zijn voor de omvang van het profijt van de NHG voor de consument. 

De kernactiviteit van de stichting is het verstrekken van NHG ten behoeve van de financiering van: 

  • het verkrijgen in eigendom van bestaande woningen; 
  • het verkrijgen in eigendom van nieuwbouwwoningen; 
  • de verbetering van de kwaliteit en verduurzaming van eigen woningen; 
  • het behoud van de eigen woning.

De strategie van de stichting is erop gericht dat de NHG met een breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak, blijvend een impactvol onderdeel uitmaakt van het woonbeleid van de overheid, in het bijzonder gericht op de bevordering van het eigenwoningbezit, met name voor huishoudens met lagere inkomens.

Daarbij richt de stichting zich primair op het wegnemen van belemmeringen voor een vrije keuze tussen huren en kopen en het ondersteunen van deze huishoudens bij het kwaliteitsbeheer en het behoud van de eigen woning.