Missie en strategie

Missie 

De statutaire doelstelling van de stichting is met de statutenwijziging per 1 januari 2011 in overeenstemming gebracht met de actuele missie van de stichting. 

De statutaire doelstelling luidt als volgt: 

De stichting heeft als doel het bevorderen van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit in Nederland, alsmede het hiertoe op de financiële markten bevorderen van de financierbaarheid van eigen woningen. 

Onder een “duurzaam gunstig klimaat” wordt verstaan dat woonconsumenten ook bij veranderende conjuncturele omstandigheden in staat zijn op een veilige en verantwoorde wijze voldoende financiële middelen tegen een zo laag mogelijke prijs te verkrijgen ten behoeve van de financiering van de aankoop, de verbetering van de kwaliteit en het behoud van de eigen woning. 

De stichting realiseert haar doel binnen het actuele overheidsbeleid ten aanzien van de woningmarkt, met inachtneming van het actuele overheidsbeleid ten aanzien van het functioneren van de financiële markten. 

In dit verband richt de stichting zich primair op: 

  • het bevorderen van het verkrijgen in eigendom van woningen, gelegen in Nederland, door natuurlijke personen;
  • het bevorderen van kwaliteitsverbetering van woningen gelegen in Nederland, die in eigendom toebehoren aan natuurlijke personen en door hen worden bewoond; 
  • het bevorderen van het behoud van woningen, gelegen in Nederland, die in eigendom toebehoren aan natuurlijke personen en door hen worden bewoond.

De NHG is primair een instrument ten behoeve van het voordelig, veilig en verantwoord lenen voor de woonconsument (micro) als onderdeel van het woonbeleid. Maar bij onverhoopt ongunstige conjuncturele omstandigheden kan de NHG tevens als marktstabiliserend instrument een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van de hypotheekmarkt (meso) en in het verlengde hiervan aan de nationale economie (macro). 


Deze statutaire doelstelling vormt in samenhang met het overheidsbeleid, alsmede de actuele ontwikkelingen op de koopwoning- en hypotheekmarkt, de basis voor de strategie van de stichting.

Deze bijzondere positie van de stichting tussen markt en overheid stelt de stichting, met het oog op een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement, in staat adequaat te reageren op actuele ontwikkelingen in de koopwoning- en hypotheekmarkt.

 


 

Strategie 

De stichting streeft ernaar dat op basis van keuzevrijheid zo veel mogelijk huishoudens binnen het bereik van de stichting (lees: kostengrens) de aankoop en/of verbetering van de kwaliteit van de woning kunnen financieren met een voordelige, veilige en verantwoorde lening met NHG. 

Teneinde het draagvlak voor de stichting ook voor de langere termijn te waarborgen, is de strategie van de stichting gericht op: 

  • het behoud van de achtervangfunctie van de overheid; 
  • het waarborgen van de continuïteit van de stichting en haar instrumentarium. 

De kwaliteit van de borgstelling jegens de geldgevers alsmede de efficiëntie van de uitvoeringspraktijk van de NHG zijn van doorslaggevende betekenis voor de resultaten en het maatschappelijk rendement van de stichting.

In de borgstellingsconstructie ligt immers besloten dat de voordelen van de borgstelling voor de geldgevers bepalend zijn voor de omvang van het profijt van de NHG voor de consument. 

De kernactiviteit van de stichting is het verstrekken van NHG ten behoeve van de financiering van: 

  • het verkrijgen in eigendom van bestaande woningen; 
  • het verkrijgen in eigendom van nieuwbouwwoningen; 
  • de verbetering van de kwaliteit en verduurzaming van eigen woningen; 
  • het behoud van de eigen woning.

De strategie van de stichting is erop gericht dat de NHG met een breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak, blijvend een impactvol onderdeel uitmaakt van het woonbeleid van de overheid, in het bijzonder gericht op de bevordering van het eigenwoningbezit, met name voor huishoudens met lagere inkomens.

Daarbij richt de stichting zich primair op het wegnemen van belemmeringen voor een vrije keuze tussen huren en kopen en het ondersteunen van deze huishoudens bij het kwaliteitsbeheer en het behoud van de eigen woning.