Besluiten tot 1 maart 2015

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van NHG over kwijtschelding?
Bent u het niet eens met het besluit van NHG over de kwijtschelding van de restschuld? Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe maak ik bezwaar?
U kunt alleen per brief bezwaar maken tegen het besluit. Het is belangrijk dat u in deze brief een aantal zaken vermeldt. Zet in uw bezwaarschrift altijd:

  • de datum 
  • uw naam adres en telefoonnummer 
  • de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat. Deze staan boven aan de brief 
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn 
  • uw handtekening 

Stuur ook een kopie mee van de brief waarin het besluit aan u meegedeeld is. Heeft u nog andere documenten die belangrijk zijn voor uw bezwaar? Stuur deze dan ook mee.

In de brief met onze beslissing, leest u hoeveel tijd u heeft om een bezwaarschrift in te dienen. Dit is binnen 6 weken na de datum van de brief met de beslissing. Zorg dat uw bezwaarschrift op tijd is, anders kunnen wij het niet behandelen.

Waar stuur ik mijn bezwaarschrift naartoe?
Richt uw brief aan:
NHG, afdeling Operations, team kwijtschelding
WTC, Stadsplateau 13
3521 AZ  UTRECHT

Hoe verloopt de procedure daarna?
Als een bezwaar is ingediend, bekijkt een medewerker van het team kwijtschelding het besluit opnieuw. Team kwijtschelding streeft naar een afhandelingstermijn van maximaal 6 weken. Dit kan langer zijn als zij aanvullende informatie van u nodig hebben.

U ontvangt de uitslag per brief. Dit is de beslissing op bezwaar. Hierin staat of er iets aan onze beslissing is veranderd. Bijvoorbeeld dat wij het met u eens zijn en dat u toch kwijtschelding krijgt. Ook kan het zijn dat wij bij onze beslissing blijven.

Wat als NHG bij het besluit blijft?
In dat geval kunt u de bestuursrechter vragen een uitspraak te doen. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.