Criteria voor kwijtschelding

Als je je woning verkoopt en er ontstaat een verlies, dan heb je een restschuld. Wanneer je een hypotheek met NHG hebt, kan NHG je onder bepaalde criteria de restschuld kwijtschelden. Daarom is het belangrijk dat je, voordat je je woning in de verkoop zet, er op let dat je voldoet aan alle criteria die hiervoor gesteld zijn! NHG kijkt hiernaar op het moment dat wij een verliesdeclaratie van jouw hypotheekverstrekker krijgen en moeten beoordelen of je voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

Beoordeling van de kwijtschelding 

Wanneer er bij het verkopen van je woning een restschuld is ontstaan, dient jouw geldverstrekker een verliesdeclaratie in bij NHG. Op dat moment beoordeelt NHG ook of je in aanmerking komt voor kwijtschelding van jouw restschuld. Mogelijk vragen wij je dan om nadere informatie over jouw persoonlijke situatie. 

Er zijn twee criteria om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Je moet aan beide criteria voldaan hebben:

 1. Het eerste criterium om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat je ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening te goeder trouw bent geweest. Over het algemeen (uitzonderingen daargelaten) voldoe je aan dit criterium wanneer je de lening niet of niet volledig meer kunt betalen, behoudens bijzondere omstandigheden als gevolg van: relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid, en/of arbeidsongeschiktheid, én je hierdoor jouw woning hebt verkocht.
 2. Het tweede criterium om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, is dat je volledig hebt meegewerkt om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te komen. Dit is het geval wanneer:
 • de woning onderhands is verkocht;
 • er geen schade of achterstallig onderhoud is die negatieve invloed heeft op de waarde van de woning;
 • je volledige medewerking hebt verleend ter vermijding of beperking van het verlies.

Je kunt deze criteria teruglezen in jouw hypotheekakte of geldleningsovereenkomst. Daar zijn beide criteria voor kwijtschelding opgenomen in de criteria goede trouw en volledige medewerking.

Criteria op een rij

Je hebt een hypotheek afgesloten met NHG.
Controleer dit altijd goed voordat je de verkoop van jouw woning opstart.

Je persoonlijke situatie is veranderd door 1 of meer van deze situaties:

 • je hebt het samenwonen beëindigd vanwege het verbreken van je relatie (en de hypotheek is aan je en jouw voormalige partner verleend)
 • je bent niet-verwijtbaar werkloos geraakt
 • je bent arbeidsongeschikt geraakt
 • je partner is overleden

Je kunt jouw hypotheek niet meer betalen door de verandering in je persoonlijke situatie.
De verandering in jouw persoonlijke omstandigheden heeft invloed op je financiële situatie en leidt ertoe dat je jouw verplichtingen onder de hypothecaire lening niet meer kunt betalen. Je moet contact opnemen met je bank of tussenpersoon. Zij kunnen dan berekenen of je jouw hypotheekverplichtingen nog kunt nakomen. Het is belangrijk om deze toets zo snel mogelijk te laten uitvoeren - in ieder geval voordat je de woning te koop zet - zodat je tijdig weet waar je aan toe bent.

Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens voor het maken van de berekening. Als je vragen hebt over de uitkomst van de toets óf over de betekenis daarvan voor eventuele kwijtschelding, neem dan contact op met je geldverstrekker of met onze afdeling Operations - kwijtschelding 030 5500 520.     

Je hebt er alles aan gedaan om de restschuld zoveel mogelijk te beperken.

 • Je voldoet aan al jouw betalings- en andere verplichtingen onder de hypothecaire lening tot het moment van verkoop en voorkomt daarmee betalingsachterstanden. Ook andere kosten - zoals VVE-bijdragen, aflossingen en premies - betaal je door om de restschuld zo klein mogelijk te houden.
 • Je hebt geen eigen inkomsten of vermogen meer waarmee het verlies voorkomen of beperkt had kunnen worden.

Je hebt de woning in een goede staat gehouden.
Dit betekent dat de woning voldoende onderhouden is en dat geen schade aan de woning is toegebracht die bij taxatie wordt beoordeeld als waarde verminderend.

Je hebt geprobeerd jouw woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen.  
Dit betekent dat je jouw woning onderhands hebt verkocht en een makelaar hebt ingeschakeld. Samen heb je geprobeerd om de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen. Let op dat je een bod van een potentiële koper eerst voorlegt aan Je hypotheekverstrekker voordat je dit accepteert.

Wat als ik het besluit van NHG over kwijtschelding onterecht vind?

In december 2014 heeft de Raad van Staten uitgesproken dat het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter NHG, geen bestuursorgaan meer is. Vanaf 1 maart 2015 heeft dit gevolgen voor de manier waarop je bezwaar kunt maken. 

 • Als jouw besluit voor 1 maart 2015 is genomen, klik dan hier
 • Als jouw besluit op 1 maart 2015 of daarna is genomen, klik dan hier.

In geval van fraude of misbruik van NHG, in welke vorm dan ook, behouden wij ons het recht voor om maatregelen te treffen die in de specifieke situatie passend zijn.
Bijvoorbeeld indien besloten is om kwijtschelding te verlenen, dan trekken wij het besluit in en vorderen wij de restschuld terug. Natuurlijk zullen wij ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving houden, ook ten aanzien van de privacy